Dyrekcja

Dyrektor:

 mgr Małgorzata Janicka-Tomczak

              tel. 67 28 46 113


  e-mail: dyrektor@przedszkola.margonin.pl

 

Zadania ogólne dyrektora:

1) dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

2) dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego przedszkole,

3) dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań ich doskonaleniu zawodowym,

4) dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem,

6)  sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7)  dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

8)  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

11) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi,

12) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

13) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

14) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej:

1)  przewodniczenie radzie pedagogicznej,

2)  przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola    nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

3)  wstrzymywanie wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór  pedagogiczny.

Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola:

1) współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w wykonywaniu swoich zadań,

2) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

3) organizowanie powstania rady przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców,

4) wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

5) współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:

1) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,

2)  ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

3)  ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej,

4)  tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na wniosek zespołu przewodniczącego zespołu.

Zadania dyrektora związane z dokumentacją:

1) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,

2) poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola,

3) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadania dyrektora a sprawy dzieci:

1) przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

2) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego,

3) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi,

4) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dziecka 6-letniego posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

5) ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych,

6) skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego:

1) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko sześcioletnie mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli:

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

3) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

4) nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisko zgodne z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego,

5) wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej,

6) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji przedszkola,

7)  rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela,

8) zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy,

9) kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie,

10)  stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych,

11)  wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy.

Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli:

1) ocenianie nauczyciela z własnej inicjatywy lub na  wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, rady rodziców.

Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli:

1)nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego,

2) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu,

3) przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż,

4) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

5) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

6) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej,

7) zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,

8) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

9) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków.

Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego:

1) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim radę pedagogiczną i radę rodziców,

2) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

3) przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania,

5) wykonywanie zaleceń Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2012 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Janicka-Tomczak
Ilość wyświetleń: 1791
17 maja 2016 13:11 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
17 maja 2016 13:03 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2012 14:44 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.