Referent

Referent:

 Lucyna Bonna-Mańk

 tel. 672846113

sekretariat@przedszkole.margonin.pl

 

Obowiązki referenta:

1) Prowadzenie dokumentacji związanej z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły:

a) prowadzenie księgi ewidencji dzieci,

b) prowadzenie rejestru wypadków dzieci,

c) wystawianie legitymacji dzieci niepełnosprawnych,

d) przyjmowanie od rodziców wpłat na Radę Rodziców wpłata zebranych środków  pieniężnych na konto Rady Rodziców,

e) przyjmowanie od rodziców  wpłat na ubezpieczenie, oraz rozliczanie się z tych wpłat  z towarzystwem ubezpieczeniowym i bankiem,

f)  sporządzanie i wysyłanie zamówienia na bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających,

g) sporządzanie i wysyłanie dokumentacji do firmy ubezpieczeniowej – wypadki    dzieci, oraz prowadzenie rejestru wypadków,

h) przeprowadzanie likwidacji druków ścisłego zarachowania,

i)  prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych nauczycieli i pracowników,

j)  sporządzanie list obecności pracowników obsługi i administracji,

k) zamawianie legitymacji dla nauczycieli,

l) prowadzenie ewidencji zaopatrzenia pracowników obsługi i nauczycieli w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,

m) przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu Systemu Informacji   Oświatowej  i innych,

n) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych (świadczenia socjalne, zapomogi, doskonalenie nauczycieli, fundusz zdrowotny, pożyczki mieszkaniowe),

o)  zamawianie, przechowywanie i rejestr druków ścisłego zarachowania,

  1. Przyjmowanie interesantów
  2. Prowadzenie księgi kluczy, księgi zarządzeń, księgi inwentarzowej księgozbioru,

a)  przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej i okolicznościowej (zdawczo-odbiorczej);  przygotowanie sprzętu do odpisu,

b) dostarczanie dokumentacji przedszkola, faktur, list obecności itp. do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,

c)  prowadzenie dokumentacji osób przyjętych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy,

d)  właściwe przechowywanie pieczęci przedszkola

e)  prowadzenie archiwum akt przedszkolnych,

f)  dbanie o estetykę i porządek w miejscu pracy,

g)  obsługa centrali telefonicznej,

h)  przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz terminowe wysyłanie korespondencji    przedłożonej i zatwierdzonej przez dyrektora:

-  przekazywanie przyjętej poczty nauczycielom i pracownikom przedszkola,

-  zakup i rejestr znaczków pocztowych,

i)  odczytywanie i przekazywanie dyrekcji przedszkola bieżącej poczty elektronicznej   (Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji   Narodowej, poczta elektroniczna szkoły),

j) wykonywanie prac zlecanych przez dyrektora przedszkola.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2012 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Janicka-Tomczak
Ilość wyświetleń: 1977
17 maja 2016 13:04 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
20 czerwca 2012 10:09 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2012 14:58 (Małgorzata Janicka-Tomczak) - Zmiana treści zakładki.